Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky společnosti KYTULAVA, s.r.o. včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vydává společnost KYTULAVA, s.r.o., Štramberská 515/45, Mariánské Hory, 703 00 Ostrava, IČO – 01910639, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 56902, (dále jen "Prodávající"), provozující internetový obchod - http://www.rostovekontejnery.cz.

 2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby – nepodnikatelé, fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (dále jen "Kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

 3. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový obchod http://www.rostovekontejnery.cz. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky. Na tyto Všeobecné obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného zboží. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.

 4. Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy České republiky, jejichž příslušnost je určena podle sídla Prodávajícího.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Pojmem objednávka se pro tyto Všeobecné obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané zboží (dále jen "Objednávka").

 2. Učinit objednávku je možné pouze prostřednictvím objednávkového formuláře na http://www.rostovekontejnery.cz nebo e-mailovou zprávou odeslanou na adresu: info@kytulava.cz. Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.

 3. Kupující musejí uvést tyto údaje:

  1. jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby,přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, číslo popisné, město, PSČ, příp. stát,

  2. IČO a DIČ kupujícího, je-li podnikatelem

  3. přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa),

  4. typ a počet kusů objednaného zboží,

  5. způsob doručení,

  6. platební metodu.


 

 1. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění. Nedojde-li k doplnění objednávky do 48 hodin, považuje se objednávka za neplatnou.

 2. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a opravit.

 3. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení Potvrzení objednávky Prodávajícího Kupujícímu (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího), a to prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

III. Zrušení objednávky

 1. Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu ještě před doručením Potvrzení objednávky Prodávajícím. Zrušení lze provést buď telefonicky na čísle +420 728 361 372 nebo e-mailem na adrese info@kytulava.cz. Další kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v sekci Kontakt na webových stránkách Prodávajícího http://www.rostovekontejnery.cz.

 2. Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn emailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce, a to nejpozději do 2 pracovních dnů. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).

 3. Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s doručením tohoto zboží (dopravné).

IV. Dodací podmínky

 1. Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla 3-4 týdny po uzavření kupní smlouvy, tj. po závazném Potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.

 2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci 1. těchto Všeobecných obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu doručení zboží.

 3. Objednané zboží bude:

 1. Zasláno na adresu doručení zásilkovou službou

 2. Kupující si zboží vyzvedne osobně v provozovně Prodávajícího:

KYTULAVA, s.r.o., Betonářská 580/14, 712 00 Ostrava – Muglinov,

V pracovní dny po dohodě na tel. č. 732 412 904 od 6:30 do 13:00 hod.

 1. K veškerému zakoupenému zboží je vždy vystaven dodací list a daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list.

 2. Okamžikem převzetí zboží Kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

V. Kupní cena a platební podmínky

 1. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu http://www.rostovekontejnery.cz.

 2. Odesláním objednávky Kupující akceptuje celkovou cenu za objednané zboží.

 3. Kupní cena zahrnuje vlastní cenu zboží včetně DPH (uvedena v on-line obchodu). V případě, že kupující požaduje dodání zboží přepravní společností, bude připočtena cena za dopravu (tato cena bude uvedena na faktuře samostatně).

 4. Způsob platby jakéhokoli zboží (závisí i na zvolené metodě doručení) je možný – na dobírku, bankovním převodem, hotově.

 5. V případě platby dobírkou je Kupující povinen uhradit kupní cenu v hotovosti při převzetí zásilky. V případě platby bankovním převodem, je Kupující povinen uhradit kupní cenu převodem na účet Prodávajícího, jako variabilní symbol uvede číslo faktury. Zboží bude kupujícímu zasláno na jeho adresu až po zaplacení faktury. Platbu je třeba provést do 14 dnů od vystavení faktury.

 6. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

VI. Odstoupení od smlouvy kupujícím, vrácení zboží bez udání důvodu

 1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má Kupující právo dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění, které objednal. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, ve kterém Kupující převzal zboží. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží (viz. článek VII. těchto Všeobecných obchodních podmínek) přičemž ovšem není souběžné využití tohoto práva vyloučeno.

 2. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zaslat na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@kytulava.cz nebo na adresu sídla Prodávajícího.

 3. Při odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zániku kupní smlouvy, pokud se s Prodávajícím nedohodl jinak. Pokud je Kupující nejméně dvacet (20) dnů v prodlení s vrácením zboží, nebyl dodržen požadavek §1831 zákona 89/2014 a má se za to, že odstoupení kupující o své vůli zrušil.

 4. Zboží nemusí být vráceno v původním obalu, ovšem musí být Kupujícím zabaleno takovým způsobem, aby přeprava byla možná a bezpečná a nedošlo k jeho poškození – Prodávající proto kupujícímu doporučuje, aby bylo zboží vráceno pokud možno v původním obalu, který zajistí bezpečnost a možnost manipulace se zbožím po dobu přepravy.

 5. NÁKLADY SPOJENÉ S VRÁCENÍM ZBOŽÍ NESE KUPUJÍCÍ. (§1820 písm.1 g) z. 89/2012 Sb.) Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu účelně vynaložených nákladů na přepravu zboží od Kupujícího zpět k Prodávajícímu.

 6. Adresa pro vrácení zboží Prodávajícímu je:

KYTULAVA, s.r.o., Betonářská 580/14, 712 00 Ostrava – Muglinov

 1. Pokud Kupující nevrátí zboží se všemi součástmi a příslušenstvím, je Prodávající oprávněn vrátit kupujícímu kupní cenu sníženou o hodnotu nevrácené součásti nebo příslušenství zboží.

 2. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Případné snížení hodnoty vráceného zboží bude ze strany Prodávajícího započteno do vrácené kupní ceny.

 3. Při splnění uvedených podmínek se Prodávající zavazuje zboží převzít zpět a vystavit dobropis.

 4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí a prodávající neposoudí stav vráceného zboží a případné škody. Nejpozději však do třiceti (30) dnů od obdržení vráceného zboží.

VII. Záruka, reklamace (práva z odpovědnosti za vady)

 1. Prodávající poskytuje na zboží „Roštové kontejnery“ záruku na jakost v trvání 84 měsíců, tj. 7 let. Záruka začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

 2. Reklamace týkající se kompletnosti dodávky, musí být uplatněna do tří dnů od dodání, jinak nárok Kupujícího zaniká.

 3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, z důvodu použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, mechanickým poškozením a poškozením zboží při přepravě - tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí – viz bod VII.3.

 4. Dojde-li k poškození zboží při dodávce zásilkovou službou, je Kupující povinen při převzetí zboží, požádat pracovníka přepravní služby o vyplnění reklamačního protokolu a při reklamaci doložit jeho kopii a je-li to možné i fotografii poškozeného zboží. Může také z důvodu poškození zboží přepravcem odmítnout jeho převzetí. I tuto skutečnost musí uvést do reklamačního protokolu a neodkladně Prodávajícího o této skutečnosti informovat e-mailem na adrese info@kytulava.cz.

VIII. Práva Prodávajícího spojená s objednávkou, obchodní sdělení

 1. Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující dává učiněním objednávky souhlas s právem Prodávajícího použít jím poskytnuté údaje pro účely marketingu v rámci společnosti KYTULAVA, s.r.o., pro účely vývoje a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům.

 2. Na základě poskytnutých kontaktních údajů může být Kupující kontaktován Prodávajícím za účelem sběru informací o spokojenosti s produktem a službami, a to prostřednictvím e-mailové komunikace.

 3. Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na info@kytulava.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle +420 725 360 144.

IX. Ochrana osobních údajů

 1. Poskytovatel/Prodávající je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen: “GDPR”). Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

 2. Poskytnuté osobní údaje jsou nutné pro vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontaktní informace). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení, popřípadě odeslání objednávky Uživatele/Kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím.

 3. Další příjemci osobních údajů, mohou být subdodavatelé výrobních služeb nebo přepravní společnosti, které se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

 4. Odesláním objednávky, potvrzuje Uživatel/Kupující, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním.

 5. Cookies

Poskytovatel/Prodávající používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel/Kupující souhlasí s použitím zmíněné technologie.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit na www.coi.cz.

 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího http://www.rostovekontejnery.cz. Novější Všeobecné obchodní podmínky ruší Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Všeobecných obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu. Všeobecné obchodní podmínky platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat e-mailem.

 3. Společnost KYTULAVA, s. r. o. obchoduje pouze na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna musí být učiněna písemně a KYTULAVA, s. r. o. s ní musí výslovně souhlasit.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné k 15.2.2019.